אנה קדברה - חלק 2

בעיה עם כנפיים
פדרו מניאס

הַַשֵֵּּׁׁם הָָאֲֲמִִתִִּּי שֶֶׁׁלִִּּי הוּּא אָָנָָה גְְרִִין, אֲֲבָָל מֵֵהַַיּּוֹֹם שֶֶׁׁהַַחַַיִִּּים
שֶֶׁׁלִִּּי הִִתְְהַַפְְּּכוּּ, קוֹֹרְְאִִים לִִי... אָָנָָה קָָדַַבְְּּרָָה.

בְּמוּנְוִיל מִתְרַחֲשִׁים תָּמִיד דְּבָרִים מוּזָרִים, אֲבָל זוֹ פַּעַם רִאשׁוֹנָה שֶׁחַיּוֹת מֶשֶׁק מִתְעוֹפְפוֹת בַּשָּׁמַיִם וּמַשְׁאִירוֹת אַחֲרֵיהֶן מַזְכֶּרֶת צִִבְְעוֹנִית. אָנָה קָדַבְּרָה וַחֲבֵרֶיהָ לְמוֹעֲדוֹן הַיָּרֵחַ המָּלֵא מְנַסִּים לְבָרֵר מִיהוּ הַַיְְּצוּר הַַקָָּסוּם וְאֵיךְ הוּא קָשׁוּר לַהֵעָלְמוּת שֶׁל הַמּוֹרֶה שֶׁלָּהֶם, אַךְ עֲלֵיהֶם לְמַהֵר; הֵֵם אֵֵינָָם הַַיְְּחִִידִִים שֶֶׁרוֹצִִים לִִתְְפֹֹּס אוֹתוֹ!

אנָָה ָָקָָדַַבְְּּרָָה הִיא סִדְרַת סְפָרִים מַצְלִיחָה
שֶׁמְּכַכֶּבֶת בְּרֹאשׁ רְשִׁימוֹת רַבֵּי־הַמֶּכֶר בִּסְפָרַד.
זֶהוּ הַסֵּפֶר הַשֵּׁנִי בַּסִּדְרָה. קָדַם לוֹ:
מוֹֹעֲֲדוֹֹן הַַיָָּּרֵֵחַַ הַַמָָּּלֵֵא.

קרא עוד  >
54.60    מחיר מקורי לפני הנחה78.00 
ספרים נוספים של הסופר/ת