ספריית ספיר

עם עובד - מריכרד ואגנר עד זכות השיבה / חיים גנז
עם עובד - מקומות שמורים / תמר אלאור
עם עובד - קירבה ומריבה / יוחנן פרס ואליעזר בן-רפאל
עם עובד - עיצוב הישראליות / זאב צחור
עם עובד - היהודי בקולנוע / עֹמר ברטוב
עם עובד - משפט ותרבות בישראל בפתח המאה העשרים ואחת / מנחם מאוטנר
עם עובד - ילדי ההפקר / תמי רזי