הודעה לפי סעיף 18(ג) לחוק תובענות ייצוגיות תשס"ו-2006

 1. מובא בזאת לידיעת הציבור כי ביום  16.5.22 הוגשה לבית המשפט המחוזי בתל אביב בקשה לאישור הסדר פשרה (להלן: "הסדר הפשרה") בבקשה לאישור תובענה כייצוגית, אשר הוגשה ע"י המבקש מר דרור כרמלי (להלן: "המבקש") נגד הוצאת הספרים עם עובד (להלן: "המשיבה") במסגרת ת"צ 35131-01-22 (להלן: "בקשת האישור").
 2. עניינה של בקשת האישור בטענתו של המבקש כי המשיבה לא ביצעה התאמות נגישות באתר האינטרנט המופעל על ידה (להלן: "אתר האינטרנט") בהתאם לקבוע בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח-1998 (להלן: "חוק שוויון זכויות"), בתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות), תשע"ג-2013 (להלן: "תקנות נגישות השירות") ובתקן נגישות אינטרנט" המוגדר כתקן ישראלי 5568 (להלן: "התקן המחייב") המאמץ באופן גורף את הקווים המנחים של קונסורציום (מַאֲגָד) הרשת הכלל עולמית:- Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 (להלן: "הקווים המנחים").
 3. המשיבה מצידה טוענת כי היא מקפידה על ביצוע כל התאמות הנגישות הנדרשות, וכי בשל כשל טכני נקודתי וזמני, חלקים מסויימים באתר האינטרנט לא היו מונגשים כנדרש בזמן נתון. כשלים אלה תוקנו על מנת שהאתר ימשיך להיות נגיש ושמיש לכלל האוכלוסיה ולבעלי מוגבלויות בפרט. המשיבה מדגישה כי היא רואה חשיבות עליונה ושמה דגש רב על מתן שירות איכותי ונגיש לכלל הציבור, ורואה ערך עליון בהנגשתה והגעתה לכלל האוכלוסיות, לרבות אוכלוסיית בעלי המוגבלויות.
 4. בשל הסיכונים והסיכויים שניצבים בפני המבקש והמשיבה ובשל השלכות משבר הקורונה על פעילות המשיבה, הסכימו הצדדים לחסוך בהוצאותיהם המשפטיות והזמן השיפוטי והגיעו להסדר פשרה לסיום ההליך, במסגרת מו"מ שנוהל ביניהם. בהתאם, לצרכי פשרה ובכפוף לאישור הסכם הפשרה כמות שהוא, המשיבה הסכימה לביצוע הפעולות הבאות:
 1. הסדרת נגישות באתר: ביצוע התאמות נגישות מלאות באתר האינטרנט בהתאם לתקנים המחייבים, כאשר נגישות האתר תבחן ע"י טכנולוגיות מסייעות כנדרש בתקנות נגישות השירות והקווים המנחים שאומצו בתקן, פרסום הסדרים וביצוע התאמות נגישות כנקוב בהסכם הפשרה ובמועדים הנקובים שם.

   

 2. פיצוי לחברי הקבוצה: כהטבה מיוחדת לחברי הקבוצה, לצורך קידום זכויותיהם של אנשים עם מוגבלות, המשיבה תתרום לספריה המרכזית לעיוורים ובעלי לקויות קריאה, ספרי קריאה לפי החלוקה שלהלן:
 • א.המשיבה תתרום לספריה לעיוורים ספרי קריאה בעותקים פיזיים  על מנת שאלו יוקלטו ויועלו לאתר הספריה לצורך השמעתם לאנשים עם מוגבלות;
 • ב.המשיבה תתרום ספרים מהוצאתה בקובצי PDF על מנת שאלו יונגשו באמצעות כתב ברייל לאנשים עם עיוורון הנעזרים בכתב ברייל.
 • ג.הוסכם בין הצדדים כי בשל עניינים לוגיסטיים המשיבה תתרום בסך הכל 100 ספרים לפי בחירתה (עותקים פיזיים וקבצים, כאמור) בפריסה של 36 חודשים ממועד אישור הסכם הפשרה. 
 • הצדדים המליצו על גמול למבקש ושכר טרחה לבא כוחו כנקוב בהסדר הפשרה.
 • כל אדם הנמנה עם הקבוצה כהגדרתה לעיל ו/או נמנה על אחד מהגופים המנויים בסעיף 18(ד) לחוק תובענות ייצוגיות תשס"ו-2006 (להלן: "החוק"), רשאי להגיש לבית המשפט המחוזי בתל אביב, בכתב, התנגדות מנומקת להסדר הפשרה ותנאיו וכן לבקש בהתאם לסעיף 18(ו) לחוק, מבית המשפט, להתיר לו לצאת מן הקבוצה שעליה יחול ההסדר.
 • התנגדויות להסדר הפשרה ובקשות לצאת מן הקבוצה ניתן להגיש עד 45 ימים ממועד פרסום מודעה זו, באמצעות מזכירות בית המשפט המחוזי בתל אביב.
 • האמור לעיל הנו תמצית בלבד של הסדר הפשרה. הנוסח המלא של הסדר הפשרה הוא המחייב. בכל מקרה של סתירה בין הוראות הסדר הפשרה לבין האמור במודעה זו, יקבעו ההוראות שבהסדר הפשרה.
 • נוסח הסדר הפשרה יעמוד לעיון הציבור, בתאום מראש, במשרדי ב"כ הצדדים, כדלקמן: ב"כ המבקש, עו"ד יוסף-חי אביעזיז, ב"כ המשיבה, עו"ד גלי הכט-יפה מלשכת היועץ המשפטי להסתדרות.
 • נוסח הודעה זו אושר על ידי בית המשפט וההודעה מתפרסמת על פי החלטתו.